Zarządzamy Funduszem inwestycyjnym JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Naszym celem jest budowanie wartości projektów oraz osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji. Zapewniamy wsparcie kapitałowe do 1,5 mln złotych na projekt oraz wiedzę i doświadczenie naszego Zespołu.

IQ Pomerania Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej IQ Partners S.A. IQ Partners jest wiodącym polskim podmiotem inwestycyjnym działającym od 2005 r. i specjalizującym się w inwestycjach w branży nowych technologii, w tym ICT, e-commerce, mobile oraz IP. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2011 roku.

Inwestujemy w zmotywowany zespół stojący za każdym z projektów. Uważamy, że odpowiednie podejście i unikalna wiedza osób zaangażowanych w projekt są jedną z najważniejszych gwarancji sukcesu. Poszukując inwestycji nastawieni jesteśmy na możliwość naszego wsparcia w budowaniu efektywnych modeli biznesowych oraz strategii zapewniającej dynamiczny wzrost wartości.

Struktura FIZAN (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) w ramach TFI MM Prime S.A., zarządzana przez IQ Pomerania Sp. z o.o., zapewnia pełną transparentność realizowanych inwestycji, cokwartalne wyceny wykonywane przez zewnętrznych audytorów oraz nadzór Komisji Nadzoru Finansowego.

IQ Partners
&
Pomorze Zachodnie

Przez ostatnie 10 lat działalności IQ Partners zrealizowała ponad 100 projektów inwestycyjnych oraz z sukcesem przeprowadziła częściowe lub całkowite transakcje wyjścia z kilkunastu inwestycji. Średnia stopa zwrotu z tych inwestycji to 78%.

Fundusz JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

IQ Pomerania zarządza Funduszem JEREMIE. Spółka została powołana w wyniku wygrania konkursu na zarządzanie Funduszem, który zorganizował Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

Wymagana konstrukcja prawna Funduszu została określona jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( FIZAN). Jest ona zapewniona przez MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Docelowa kapitalizacja Funduszu to co najmniej 40 milionów złotych. Działalność inwestycyjna realizowana będzie przez 5 lat. Po tym okresie rozpocznie się proces zamykania Funduszu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Strategia Funduszu zakłada również umarzanie certyfikatów z wcześniejszych wyjść z inwestycji, w trakcie trwania Funduszu.

Urząd Marszałkowski, BGK

Dla Projektodawców

IQ Pomerania inwestuje w jeden projekt kwotę od 300 tysięcy do 1,5 mln zł. poprzez objęcie udziałów lub akcji spółki na poziomie uwzględniającym realną wartość w momencie realizacji inwestycji.

Fundusz inwestuje w firmy lub projekty na poziomie seed, start`up oraz early-stage, które prowadzą lub zamierzają rozpocząć swoją działalność na terenie województwa Zachodniopomorskiego oraz nie korzystały do tej pory z pomocy unijnej.

Selekcja projektów do portfela IQ Pomerania oparta jest przede wszystkim na dokładnej analizie modelu biznesowego oraz potencjale zbudowania wzrostu wartości projektu.

Proces inwestycyjny

  1. Przedstawienie projektu i biznes planu
  2. Określenie wielkości wejścia Funduszu
  3. Negocjacja umowy inwestycyjnej
  4. Start projektu
  5. Comiesięczny monitoring i wsparcie mentora projektu

Dla Inwestorów

Inwestowanie z IQ Pomerania to udział w dynamicznie rozwijającym się Funduszu venture capital. Fundusze venture capital odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu innowacji we wszystkich dziedzinach gospodarki. Inwestycje Funduszu obejmują projekty znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju, tj. etapie zalążkowym, startu oraz wczesnej ekspansji (seed, startup i later stage venture).

Zysk

Rozproszenie ryzyka na wiele projektów Funduszu i ograniczenie ryzyka prawie o połowę dzięki środkom z JEREMIE.

Rynkowa i rzetelna wycena wartości certyfikatów i wartości jednostkowych inwestycji.

Najniższe opłaty z grupy funduszy venture capital na rynku: opłata dystrybucyjna 1%, opłata za zarządzanie 2,5% success fee, 15% od zysku na inwestycji po całkowitym wyjściu.

Proporcjonalne wypłacenie inwestorom środków pochodzących z wyjścia z inwestycji.

Rzetelność

Transparentna polityka Funduszu.

Unormowanie prawne i kontrola przez instytucje nadzorcze w tym Komisję Nadzoru Finansowego.

Kontrola inwestorów poprzez udział w Zgromadzeniu Inwestorów.

Stały rozwój

Wsparcie dwóch stref ekonomicznych oraz lokalnych uczelni z Województwa Zachodniopomorskiego.

Wysoka konkurencyjność Funduszu w regionie zachodniopomorskim.

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej? Masz do nas pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Masz ciekawy projekt? Poszukujesz Inwestora?
Zapraszamy do kontaktu